Andebu i forbindelse med krigen 1940-1945

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Andre opplysninger

9. desember 1942 fra Susane Slettholt, Kodal, til Deutsche Wehrmacht v/ Feldpostnr. 29597; "Veien har blitt ødelagt ved tyskernes vedhugst i skogen i høst. Veden ble slepet gjennom tunet og langs etter gårdsveien".
Klagen ble behandlet av Dienststelle Fp.Nr. 31 459 M, At. 63 s, O.U., signert U.......baum.

10. juni 1943 fra Hans L. Ness, Høijord, til Ortskommandantur Tønsberg; "Ved at tyske Wehrmachts øvelser 10-6 hvor tyske soldater overnattet på hans eiendom Ness i Høijord ble en del av hans eng ødelagt. Den tyske offiser på stedet anbefalte å søke erstatning."
Klagen ble først oversatt til tysk av Dolmetscherin Lindzen, saksbehandlet av der O.U., 5./Gren, Regt. 740, Ortskommandantur Tønsberg, a. B., utydelig signatur, Oberleutnant u. Adjutant.

7. mai 1945 fra Bernhoff Hansen om erstatning for ødelagte gjerder og skog til følgende gårdbrukere:
Hans Lakskjøn, født 1900, "Lakskjøn", gnr. 99, brnr. 1-2
Andreas J. Nes, født 1897, "Nes", gnr. 93, brnr. 7-10
Andreas S. Nes, født 1894, "Nes", gnr.93, brnr. 1
På Dalsroa turisthytte har det i flere år ligget en tysk avdeling som har foretatt hugst og fremdrift av ved til forsvarsmakten. Arbeidet har foregått på og i nærheten av de før nevnte bønders eiendommer. Under arbeidet er gjerdene omkring eiendommene blitt ødelagt i meget stor utstrekning.
Skaden består i at Organisasjon Todt ved hjelp av russiske krigsfanger har rasert skog for å skaffe ved til fremstilling av generatorknott for den tyske vernemakt. Hogsten pågikk fra januar til mars 1945, og det meste av arealet er snauhogd.

Den tyske fangeleiren for internerte russiske krigsfanger var oppført på eiendommen til Hans Lakskjønn, gnr. 99 brnr. 1 og 2. Eiendommen; et innmarksstykke på ca 10 dekar og et stykke beiteland på ca 2 dekar var tatt i besittelse av Organisasjon Todt fra 9. september 1944 som straks satte i gang med å hugge skog til påler m.v. Senere kom det materialer dit og de begynte å reise hus m.v.. På dette arealet var det oppført 7 større og 2 mindre brakker hvori ble anbrakt russiske krigsfanger. Et stykke var steinsatt.
Etter frigjøringen ble leiren en tid fortsatt benyttet som oppholdssted for de frigitte fangene. Brakkene ble sommeren 1945 nedrevet og leiren ryddiggjort av tyske krigsfanger. Leiren var på det nærmeste ryddiggjort den 3/9-45.


Den tyske vernemakten rekvirerte i 1942 følgende i Andebu "til innkvartering under vedhogst":

1) Dalsroa Turisthytte A/S v/ Håkon Hynne. Dienstelle der Feld postnummer: 00018. Beslagsperiode 29.08.42 til 01.05.45.

2) En skogsstue og stallbygning på Einarsrød med fór-rom tilhørende Treschow-Fritzøe, telefon 2300, Larvik. Inneholder 8 køyeplasser med rom til 16 mann. Stallbygningen inneholder 8 spilltau med plass til 8 hester og opplagsrom til fór. Referanse var "Stall und einer Stube in der Nähe der Turisten Hytte Dalsroa" administrert av Heeresunterkunftverwaltung 243, Dienstelle Feldpostnr. 29 308 X" v/ J.A. Kr. Verw. Jnsp.

3) Høijord Ungdomslokale. Ble kalt "Jugendheim Høyjord" (se omtale lenger ned på siden).
 

Oversikt datert 15.02.45 fra Normann Rønning, lensmann i Ramnes og Andebu til Ortskommandatur Tønsberg over "Beslaglagte eiendommer i Ramnes og Andebu".
Ramnes:
Ramnes Ungdomslokale "Elverhøi", fra 01.11.43.
Losje "Sverretun", fra 12.11.43.
Andebu:
Dalsroa Turisthytte, fra 31.08.44
I tillegg kommer en eiendom som er beslaglagt, men som en ikke har kunnet få bescheinigung for. Det er det areal som fangeleiren ligger på.

Beslagleggelse 2. januar 1944 (Bescheinigung nr. 66072) av Organisasjon Todt, Oberbauleitung Tønsberg, anruf 3111, av 2 trekullovner "Meilerbetruebes/Meilerbetrieb" ved Dal (Dalsroa) i Andebu tilhørende Treschow-Fritzøe, Larvik. Aktenzeichen N 2528/Die/Pf. "Herstellung von Generatorholzkohle für Aufrechterhaltung des LKW-Betriebes. Saksbehandler Hauptbauführer Klüh.
3.1.45 "Bescheinigung" v/ Einsatzgruppe Wiking, OBL Tønsberg, signert OT Oberbauleitung Tønsberg, Rode, OT-Hauptbauleiter.
4. januar 1945 brev fra Andebu Lensmannskontor v/ kst. Normann Rønning til Treschow-Fritzøe om beslagleggelse av 2 trekullmiler av betong, et lagerskur med harper og en mannskapshytte.
5. april 1945 brev fra Treschow-Fritzøe: Gassgeneratorstyret meddelte pr. telefon for et par uker siden at ovnene var frigitt, men de brukes desuaktet fremdeles av tyskerne.


Oppgave vedr. beslaglagt eiendom på landet, datert Bekkevold den 9. oktober 194? (1940?) Tor Krøger Olsen og Helene Olsen, hustru. Gjelder eiendom Bekkevold gnr. 2 brnr. 16 og Aspelien gnr. 2 brnr. 18, omfatter et 2 etasjes våningshus på 96 m2 og uthus på 14 m2.

Det ble 04. juli 1945 foretatt en befaring for skadetakst på følgende steder:
Dalsroa turisthytte
Hos Andreas J. Ness, Andreas S. Ness, Hans Lakskjønn
Hos godseier Treschow på Einarsrød
Hos Hans Lakskjønn, Lakskjønn

Den 3. september 145 ble Dalsroa turisthytte frigitt etter å ha vært benyttet til underbringelse av tyske krigsfanger. Representant for D.K.Ø. foretok overlevering av stedet til eieren Håvard Hynne.

Høijord Ungdomslokale tilhørende Høijord Ungdomslag v/ formann Nils Ness ble rekvirert av den tyske vernemakt til innkvartering for ved-hogst fra 11.09.42. Lokalet har tidvis tidligere vært brukt til kinoforestillinger. Ble kalt "Jugendheim Høyjord". Et tysk brev datert 6. august 1943 bærer overskriften "Ubergebe an Deutsche Wehrmacht von Höyjord Judenheim"! Hvilket oppstyr det skulle blitt om tyskernes hadde oppdaget at de omtalte sitt eget tjenestested som "Judenheim" i stedet for "Jugendheim"! Både formann Nils Ness, lensmannen i Andebu v/ flm. Ludvig Haslund og Maurer Fn. 26646C har signert dokumentet uten å oppdage fadesen.
I denne tiden i 1943 blir korrespondansen både fra Ungdomslaget og Lensmannskontoret undertegnet med "Heil og sæl".

I Kodal i Skorgeskogen ble det av Wehrmacht fra 24.09.42 til 10.01.43 beslaglagt en skogshytte på 70 m2 tilhørende Sandar Sagbruk, v/ Alfred Andersen, Haukerød, telefon 5048, Sandefjord. "Etter ordre av i dag er en av deres brakker i Skorgeskogen i Andebu beslaglagt. Den må være ryddiggjort lørdag ettermiddag slik at innflytting av tyske soldater kan foregå mandag morgen 28/9-42".
I et nytt brev datert 23. september 1943 nevnes følgende; "Hytten er bare benyttet til spisebarakke for de tropper av den tyske vernemakt som lå der på vedhugst, såkalt "Holzschlagkommando". En liknende hytte ble også beslaglagt ved Ålekjønn i Andebu". Korrespondansen er saksbehandlet av Ortskommandant Hauptmann, Sandefjord.

Beslag og "leie" av lokale kjøretøyer ble saksbehandlet i desember 1942 av Heeresunterkunftsvervaltung nr 243, Feldtpostnummer 29 308 X, Az II, Drammen. Lokal saksbehandler var flm. Ludvig Haslund på Andebu Lensmannskontor og Andebu Jordstyre v/ Ragnar Berg.
5 kjøretøyer tilhørende
Johan Gran, Andebu
Kr. Sommerstad, Høyjord
Asbj. Halenstvedt Hotvedt, Andebu,
Kr. Kolkin Flåtten, Andebu
Kr. Bettum, Andebu prestegård
ble "abgeholt durch einen Overfeldwebel der Wehrnmacht" med utydelig signatur.


Litteraturliste (egen samling):
"Forskrifter om godtgjørelse for eiendom tatt i bruk av okkupasjonsmakten", 11. november 1944, Innriksdept. Oppgjørsavd. Oslo 1945.
"Foreløpig orientering om oppgjør for norsk, alliert og fiendtlig beslagleggelse og skade", Justisdept. Oppgjørsavd., 5. juni 1945, Rundskriv nr 1.
"Takstforretninger", Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., Rundskriv nr 2, 4. juli 1945.
"Oppgjør for levering av elektrisk energi til tyske forlegninger m.v.", Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., 4. leiekontor, 25. september 1945.
"Godtgjørelse for eiendom rekvirert til norsk eller alliert bruk",  Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., november 1945. Rundskriv nr 5.
"Takstinstruks ved takst over skade på skog og skogsmark ved tyske hogster", Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., 28. juni 1946.
"Skjønn over skade på skog ved tyske hogster m.v." Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., 2. skadekontor, 1. august 1946.
"Rundskriv nr 8",  Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., 25. januar 1947.
"Arbeidet med tyske og norsk/allierte beslag m.v.", Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., 24. juni 1947.
"Om billighetserstatning for visse skader og tap som følge av krigen 1940-45 m.v.", Det Kgl. Justis- og Politidept.30. juni 1947.
"Takstinstruks", Det Kgl. Justis- og Politidept., Oppgjørsavd., 30. juni 1947.
"Om billighetserstatning for visse skader og tap som følge av krigen 1940-45 m. v.", Det Kgl. Justis- og Politidept., Rundskriv til de kommunale oppgjørsnemnder, 3. mai 1948.
Udatert skriv "Okkupasjonsskader - besettelsesskader og overgrepsskader".